Boligmarkedet

House resting on calculator concept for mortgage calculator, home finances or saving for a house

Hvordan forstår vi boligmarkedet?
Boliger er etterspurt som konsumobjekter og som investeringsobjekter. I og rundt de store byene er boliger et knapt gode, og dette gjør at vi er villig til å konkurrere beinhardt for å få det stedet vi ønsker oss. Boligmarkedet er også godt regulert av myndighetene gjennom ulike byggetekniske krav, garantiordninger, og andre særskilte krav som har innvirkning på tilbudet av boliger. Samtidig er det store regulatoriske forsinkelser og betydelig usikkerhet knyttet til hva en faktisk får lov til å bygge på en tomt en eier. Det hele topper seg med store variasjoner i innvandring og faktisk boligbehov.

I vårt rammeverk er det fire elementer som vi fokuserer på for å analysere utviklingen i markedet.

  1. Byggeaktivitet og forventet ferdigstillelse i fremtiden
  2. Utvikling i husholdningsdannelse, transportvekst, flyttestrømmer og befolkningsendringer
  3. Utvikling i kjøpekraft
  4. Utvikling i betalingsvilje

Hva kan våre analyser gjøre for deg?
Vi jobber med aktører som ønsker å belyse viktige elementer i markedet og som er på jakt etter ny kunnskap og innsikt på hvordan dagens floker kan løses. Vi samarbeider gjerne med å samle informasjon fra ulike aktører, gjøre beregninger på behov i kommuner eller finne ut hvordan utviklingen påvirker de beslutninger din organisasjon skal ta i fremtiden

Smart byutvikling – hvordan sikre nok boliger og hindre vekst i biltrafikk?

Kommunens valg av areal- og boligbygging de neste årene vil være avgjørende for å nå mål om vekst i biltrafikken. NyAnalyse har opparbeidet solid kompetanse tilknyttet viktige makroøkonomiske forhold som setter rammene for boligplanleggingen i kommuner.Basert på realistiske modellberegninger av ventet vekst i bil/ kollektiv/gange tilknyttet ulike utbyggings-alternativ kan kommunen ta informerte valg når fremtidens by skal bygges.

Les mer om transportmodellen og hva vi kan tilby her

Hvem skal jeg kontakte?
Bolig og eiendomseksperter i NyAnalyse er Terje Strøm og Mari O. Mamre. Ta kontakt på epost:  ts@nyanalyse.no eller mm@nyanalyse.no

Tidligere rapporter som er offentlig:

  • Rapporter for Huseiernes Landsforbund.
  • Rapporter fra Selvaag Bolig ASA.