Våre tjenester

  • Tilstandsrapport for regionen.
  • Smart byutvikling, boligbygging og trafikkvekst.
  • Gevinster ved befolkningsvekst.

House resting on calculator concept for mortgage calculator, home finances or saving for a houseTilstandsrapport for regionen

Makroøkonomiske nøkkeltall, utbyggingspolitikk samt attraktiviteten til regionen spiller alle inn på utviklingen i boligmarkedet i en region.

En tilstandsrapport fra NyAnalyse inneholder blant annet vurderinger av boligbehovet og boligtilbudet i regionen/kommunen og prisprognoser for de neste to årene.

Rapporten er nyttig for det interne strategiarbeidet i bedriften. Tall og resultater herfra kan i tillegg brukes til ekstern kommunikasjon.

Tidsdimensjonen er periodisk (kvartal, halvårlig eller årlig) eller en enkeltrapport.

Vi jobber med aktører som ønsker å belyse viktige elementer i markedet og som er på jakt etter ny kunnskap og innsikt på hvordan dagens floker kan løses. Vi samarbeider gjerne med å samle informasjon fra ulike aktører, gjøre beregninger på behov i kommuner eller finne ut hvordan utviklingen påvirker de beslutninger din organisasjon skal ta i fremtiden

 

Smart byutvikling, boligbygging og trafikkvekst

I tillegg til å sikre tilstrekkelig nivå på boligbyggingen har bykommuner i dag gjerne forpliktende mål knyttet til miljø, trafikkvekst og investeringsbehovet i kommunen.

I planleggingsarbeidet internt i bedriften kan det derfor være nyttig å ha gjort innledende beregninger av disse forholdene i tidlig fase, for å sikre at det satses på de mest realistiske prosjektene.

For å få raskere prioritet i utbyggingssaker stilles det også stadig høyere krav til konsekvensutredning ved planlagte boligprosjekter.

Resultater fra NyAnalyses transportmodell for ventet trafikkvekst og kapasitet på infrastruktur kan inngå i reguleringssøknader til kommunen.

Les mer om transportmodellen og hva vi kan tilby her

 

Gevinster ved befolkningsvekst

Attraktiviteten i regionen og valg av infrastruktur- og boligutbygging påvirker skatteinntektene og økonomien for regionen/kommunen.

NyAnalyse sin ringvirkningsmodell beregner hvordan ulike scenarier for befolkningsveksten kan ventes å påvirke kommuneøkonomien på kort og lang sikt.

Modellen tar både høyde for direkte skatter til kommunen og indirekte skatter via kommunens næringsliv og den økte omsetningen flere innbyggere genererer via leverandører og underleverandører.

 

Hvem skal jeg kontakte?
Bolig og eiendomseksperter i NyAnalyse er Mari O. Mamre og Terje Strøm. Ta kontakt på epost:   mm@nyanalyse.no og ts@nyanalyse.no

Tidligere rapporter som er offentlig:

  • Rapporter for Huseiernes Landsforbund.
  • Rapporter fra Selvaag Bolig ASA.