Verdien av aktive seniorer – frivillighetsbidraget fra pensjonister i Norge

Forside.bildeI dag er litt over 1 av 5 innbyggere over 60 år, og denne andelen vil stige i tiden fremover. Undersøkelser viser at den eldre befolkningen er godt representert når det kommer til frivillig arbeid og at deltakelsen er størst for personer over 60 år. NyAnalyse har på oppdrag fra Statens seniorråd (Helsedirektoratet) sett på frivillighetsbidraget fra seniorer, med spesielt fokus på ulønnet frivillig innsats blant helttidspensjonister. Gjennom en fremskrivingsmodell blir tilbudet av frivillige arbeidstimer blant pensjonister og påfølgende verdibidrag framskrevet fra dagens nivå og frem til 2030, under tre ulike scenarioer for frivillighet. Rapporten beregner også bidraget fra seniorer gjennom forbruk, skatter og avgifter for ett enkelt år. 

Viktige funn og resultater ble presentert i et frokostmøte arrangert av Statens seniorråd 9. februar 2017.       

Av: Terje Strøm, Rajee Sivam, Linn Bredesen og Villeman Vinje. Publisert: Februar 2017.

Last ned rapport

 

Omstillingsbarometer 2016 – Norge i verden

Abelia-rapport-thumbNyAnalyse har på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for Norge. Barometeret består av fire dimensjoner som er avgjørende for Norges internasjonale konkurranseevne, næringsutvikling og økonomiske vekst: (1) humankapital, (2) entreprenørskap, (3) forskning og innovasjon, og (4) digitalisering. Med utgangspunkt i styrker og svakheter som avdekkes i rapporten, ønsker Abelia å bidra med konkrete tiltak og satsingsområder for å bedre Norges omstillingsevne.

Hovedfunn og resultater ble presentert på Abelias årskonferanse august 2016.       

Av: Terje Strøm, Villeman Vinje, Amir Sasson (BI), Mari O. Mamre, Rajee Sivam og Linn Bredesen. Publisert: August 2016.

Last ned rapport

 

Investeringsincentiver for unge vekstselskaper: Forslag til skatteendringer for å øke tilgangen av egenkapital for unge vekstselskaper

NyAnalyse hna-bilde-risikokapitalar på oppdrag fra Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) utredet hvordan skatteincentiver for investeringer i unge og vekstorienterte selskaper som praktiseres i andre sammenliknbare land, spesielt Storbritannia, kan relateres til en norsk kontekst. Med bakgrunn i viktige funn fremmer rapporten forslag til hvordan skattesystemet kan endres for å øke tilgangen til kapital til morgendagens bedrifter, og som bidrar til å øke økonomiens omstillingsevne.

Av: Villeman Vinje. Publisert: Juni 2016.

Last ned rapport

 

IKT og produktivitet – betydningen av IKT for produktivitetsveksten i Norge

telenor2NyAnalyse har på oppdrag fra Telenor Norge sett på betydningen av IKT og digitalisering for produktivitetsveksten i Norge. Rapporten klarlegger og tallfester bidraget fra IKT på norsk økonomi i perioden 1995-2013, og er utarbeidet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. I tillegg viser rapporten, ved hjelp av to ulike case, hvordan IKT bidrar på tvers av ulike næringer og sektorer i Norge. Case 1 ser på gevinstpotensialet for helsesektoren av økt bruk av velferdsteknologi i tiden fremover, mens case 2 ser på samfunnsøkonomiske gevinster av digitale betalingsløsninger. Rapporten ble fremlagt på Telenors konferanse “Status Teknologi-Norge” november 2015. Kort sammendrag av rapporten finner du her.

Av: Terje Strøm, Amir Sasson (BI), Rajee Sivam, Mari O. Mamre, Rolf Røtnes (SA), Michael Spjelkavik Mark (SA) og Fernanda Winger Eggen (SA). Publisert: 30.11.15.

Last ned rapport

 

Ringvirkninger for reiseliv av ny tunnel Rv. 7 Hardangervidda


SkjermbildeNyAnalyse har på oppdrag fra Hardangerviddatunnelene AS utredet virkninger for lokalt næringsliv før og etter et veisamband mellom Storlia-Haugestøl langs Rv.7 Hardangervidda. Rapporten er todelt. Del 1. består av fem samfunnsregnskap for utvalgte bedrifter lokalisert i Hardanger- og Hallingdalregionen, og kan betraktes som en status analyse (omsetning og ringvirkninger før nytt veisamband) for Hotel Ullensvang, Hardangervidda Natursenter, Hallingdal Feriepark, Hallingplast AS, Vestlia Resort og Highland Lodge. Del 2. analyserer økonomiske virkninger og ringvirkninger for reiselivet samlet sett av ny veitunnel under tre ulike alternativer for trafikk og gjestedøgn.        

Av: Terje Strøm, Rajee Sivam og Kristoffer Fosse Hanssen. Publisert: 14.10.15.

Last ned rapport

 

Digitalisering av boliginformasjon – samfunnsøkonomisk analyse

Digitalisering av boliginformasjonNyAnalyse har på vegne av Edok AS gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Boligmappas digitale tjenestetilbud. Boligmappa er et gratis nettbasert servicehefte for bolig. Rapporten viser de gevinster som oppstår for husholdninger, håndverkernæringen og offentlige virksomheter i overgangen fra den analoge, mer manuelle prosessen med innhenting og utsending av dokumenter knyttet til boligen, og over til et digitalt tjenestetilbud. Med våre forutsetninger finner vi at samfunnsøkonomisk lønnsomhet (NNV) for perioden 2015-2020 ligger i intervallet 0,88-2,2 mrd. kroner.

Av: Terje Strøm, Rajee Sivam og Kristoffer Fosse Hanssen. Publisert: 01.07.15.

Last ned rapport

 

Seniorer i arbeid – Bærekraft ved ulike scenarier for arbeidsdeltagelse 

seniorer i arbeidPerspektivmeldingen 2013 framskriver utgifter til velferdstjenester fram mot 2060. Demografiske utviklingstrekk samt preferanser knyttet til arbeidsdeltakelse vil bli avgjørende størrelser. Pilene peker nedover. Hovedbudskapet fra Perspektivmeldingen er at vi i 2060 vil ha et stort underskudd i offentlige finanser dersom trenden fortsetter. NyAnalyse har på vegne av Senter for Seniorpolitikk (SSP) sett på hvordan utviklingen i arbeidstilbudet påvirkes ved to ulike scenarier for yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere.

Av: Mari O. Mamre og Rajee Sivam. Publisert: 15.01.15.

Last ned rapport

 

Huseiernes Landsforbund – Prognoser for boligmarkedet i 2015

HL-bilde

NyAnalyse har i samarbeid med Huseiernes Landsforbund utarbeidet en rapport om boligmarkedet i 2015. Her finner du blant annet en prognose for boligprisutviklingen i 2015 for hele landet og for ulike vekstkommuner. I tillegg ser rapporten på ulike prisdrivere i markedet samt utfordringer og risiko forbundet med lavere oljepris og stigende arbeidsledighet i petroleumsnæringen.

Av: Mari O. Mamre. Publisert: 05. januar 2015.

Last ned rapport

 

Verdi, aktivitet og ringvirkning: samfunnsregnskap av handelsnæringen i Oslo og Akershus

OHF-bilde

NyAnalyse har på vegne av Oslo Handelstands Forening (OHF) utarbeidet et samfunnsregnskap for handels- og servicenæringen i Oslo og Akershus. Regnskapet viser at handelsnæringen i Osloregionen produserte varer og tjenester for om lag 146 mrd. kroner ved hjelp av 117.000 årsverk i 2013 og at næringens kjøp av varer og tjenester sikrer omtrent 48.000 årsverk oppover i verdikjeden. Rapporten bruker tre eksempelbedrifter for å illustrere og synliggjøre verdiutvekslingen mellom handel- og servicenæringen og samfunnet forøvrig. Samfunnsregnskapet er beregnet ved bruk av regnskapstall, SSBs kryssløpstabell og en ringvirkningsmodell utarbeidet av NyAnalyse.

Av: Terje Strøm, Andreas Ringen og Rajee Sivam. Publisert: 28. oktober 2014.

Last ned rapport

 

Helse-Norge mot 2030 – Nye muligheter i eldreomsorgen

telenor-cover2

Gruppen 60 år og oppover vil stige raskt de neste 20 årene. Det er imidlertid store regionale forskjeller. Store regioner vil klare seg bra med innvandring, høyere fødselsrate og tilflytting, mens andre mindre regioner vil stå ovenfor store utfordringer med å tiltrekke samt holde på yngre innbyggere. NyAnalyse har på vegne av Telenor ASA utarbeidet en oversikt over befolkningsutviklingen frem mot 2030 samt sett på ulike utfordringer og muligheter innen helse og eldreomsorg som konsekvens av demografiske endringer.

Av: Terje Strøm og Andreas Ringen. Publisert: 01.01.2013. Last ned rapport