© 2013 NyAnalyse AS NO 995 261 561 MVA Hegdehaugsveien 24 0352 Oslo Sentralbord: +47 46 44 10 09

Om NyAnalyse

Vi er en spesialist som leverer innsikt, tall og fakta knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Vårt team består av høyt utdannende samfunnsøkonomer.

Publikasjoner

Nyetableringer i Norge – Kartlegging av entreprenørskap blant seniorer

NyAnalyse har på oppdrag for Senter for seniorpolitikk (SSP) og Innovasjon Norge kartlagt entreprenørskap blant seniorer. Kartleggingen er basert på NyAnalyses database over nye registrerte aksjeselskaper i 2016. Hensikten med rapporten er å kartlegge gründerskap blant seniorer, samt analysere hvordan nyetalerte bedrifter, fordelt etter alder gjør det – over tid – med hensyn til vekst i omsetning og antall arbeidsplasser. 

Resultatene fra analysen viser at mange gründere er over 50 år når de starter egen virksomhet, og at flere av disse lykkes bra når vi måler etter vekst i omsetning og antall ansatte. I 2016 ble 26 prosent av alle nyetableringer startet av personer over 50 år, og seniorbedriftenes overlevelsesevne ligger på nivå med bedrifter startet av andre aldersgrupper. Det er dermed et betydelig antall senior-gründere som medvirker til verdiskaping og sysselsetting i norsk økonomi. 

Av: Rajee Sivam, Terje Strøm og Cassandra Velten. Publisert: Februar 2018

Last ned rapporten her

 

Norske bedrifters verdibidrag

På oppdrag for DNB har NyAnalyse utarbeidet en rapport som kartlegger det direkte og indirekte verdibidraget fra norske aksjeselskaper. Kartleggingen er basert på NyAnalyse og DNBs database over direkte og indirekte virkninger fra private virksomheter i 2016, fordelt etter fylke, landsdel og næringstilhørighet.  Rapporten kartlegger også andelen SMB-bedrifter med hensyn til verdiskaping, ansatte og skatt og gir slik relevant informasjon av nyere dato.

Analysen viser at norske bedrifter totalt bidro med ca. 1 356 milliarder i verdiskaping og ca. 476 milliarder kroner i person- og selskapsskatt i 2016. Det tilsvarer nesten fire av ti kroner i Statsbudsjettet. Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland bidro med nesten 60 prosent av all verdiskaping fra private bedrifter, og har også 50 prosent av alle sysselsatte i privat sektor. SMB-bedriftene bidro med 557 milliarder kroner i verdiskaping i 2016, noe som tilsvarer 42 prosent av samlet verdiskaping fra norske aksjeselskaper. Skattebidraget på ca. 180 milliarder kroner fra SMB-bedriftene kan for eksempel betale for alle pensjonsutbetalinger i Norge i et helt år. 

NyAnalyse er også leverandør bak DNBs nye, dynamiske ringvirkningskalkulator, som beregner verdibidraget og finansiering av velferd for over 163.000 aksjeselskaper i Norge. Kalkulatoren finner du på nettsiden til DNB: dnb.no/ringvirkninger

Av: Rajee Sivam, Cassandra Velten og Terje Strøm. Publisert: Januar 2018

Last ned rapporten her 

 

Teknologi og kompetanse i endring – Digitalisering og fremtidig kompetansebehov for Unios helseforbund

NyAnalyse har på oppdrag fra Unio sett nærmere på det fremtidige digitale kompetansebehovet i helsesektoren. For å belyse dette tema ble det gjennomført spørreundersøkelser til medlemmene av Unios fire helseforbund. Resultatene viser at de fleste av respondentene mener at teknologi vil kunne ha positiv påvirkning på en rekke aspekter ved deres arbeidshverdag. Likevel er det mange mener at de ikke har tilstrekkelig digital kompetanse for hvordan yrket deres vil være om 5-10 år. Videre er litt under halvparten enig eller svært enig i at det er mangelfull tid, tilbud og økonomi knyttet til opplæring i relevant teknologi. Rapporten finner en positiv sammenheng mellom de som svarer at de har fått opplæring i teknologi og de som mener at deres  teknologiske kompetanse er tilstrekkelig. Dette er, ikke overraskende, en indikasjon på at digital kompetanseutvikling kan være et godt virkemiddel for å styrke de digitale ferdighetene til helsepersonell i fremtiden.

Av: Linn Bredesen, Villeman Vinje, Terje Strøm og Cassandra Velten. Publisert: desember 2017

Last ned rapporten her

 

Kommuneundersøkelsen 2017 – Status for digitalisering i norske kommuner

NyAnalyse har i samarbeid med EVRY gjennomført en spørreundersøkelse om digitalisering i kommune-Norge. Dette er tredje gangen vi gjennomfører undersøkelsen. Resultater for i år viser positive fremskritt, men omstillingen går ikke like raskt i alle kommuner. Vi finner blant annet at tre av seks kommunale tjenesteområder i liten grad er digitalisert. 

Last ned rapporten her

 

Abelias omstillingsbarometer 2017 

NyAnalyse har for andre gang og på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for Norge. Barometeret består av fire dimensjoner som er avgjørende for Norges internasjonale konkurranseevne, næringsutvikling og økonomiske vekst: (1) humankapital, (2) entreprenørskap, (3) forskning og innovasjon, og (4) digitalisering. Rangeringen avdekker styrker og svakheter ved Norge, og danner et kunnskapsgrunnlag for nye tiltak, forbedring og reformarbeid.

     

Av: Mari Mamre, Linn Bredesen, Terje Strøm og Rajee Sivam. Publisert: Juni 2017.

Last ned rapporten her

 

Boligpolitikk i Kristiansand – Evaluering av Kristiansand kommunes boligutbyggingspolitikk basert på Boligprogram 2017-2020

NyAnalyse har på oppdrag for Kristiansand kommune evaluert kommunens boligutbyggingspolitikk basert på Boligprogram 2017-2020. Formålet med evalueringen var å vurdere kommunens Boligprogram 2017-2020 opp mot mål for (i) lav trafikkvekst og (ii) mål om å minimere investeringskostnader til vei og annen infrastruktur. 

Resultatene fra evalueringen tilsier at å bygge mer sentralt og kompakt i fortrinnsvis Sentrum og sentrale Vest og Øst gir kortere samlede arbeidsreiser, lavere vekst i biltrafikk og mindre belastning på viktige trafikknutepunkt (Varoddbrua og Hannevika) Potensialet er da spesielt stort innen gange og sykkel. Kapasiteten innen skole, barnehage og kollektiv er svært ulikt fordelt mellom bydelene i Kristiansand i dag. For å minimere kostnader til infrastruktur bør kommunen innlemme et mål på kapasitet innen dagens tekniske og sosiale infrastruktur i prioritingen av boligområder som i større grad favoriserer utbygging i områder med ledig kapasitet.

Av: Mari Mamre, Dag Refling og Linn Bredesen. Publisert: Februar 2017

Last ned rapporten her

 

Verdien av aktive seniorer – frivillighetsbidraget fra pensjonister i Norge

Forside.bildeI dag er litt over 1 av 5 innbyggere over 60 år, og denne andelen vil stige i tiden fremover. Undersøkelser viser at den eldre befolkningen er godt representert når det kommer til frivillig arbeid og at deltakelsen er størst for personer over 60 år. NyAnalyse har på oppdrag fra Statens seniorråd (Helsedirektoratet) sett på frivillighetsbidraget fra seniorer, med spesielt fokus på ulønnet frivillig innsats blant helttidspensjonister. Gjennom en fremskrivingsmodell blir tilbudet av frivillige arbeidstimer blant pensjonister og påfølgende verdibidrag framskrevet fra dagens nivå og frem til 2030, under tre ulike scenarioer for frivillighet. Rapporten beregner også bidraget fra seniorer gjennom forbruk, skatter og avgifter for ett enkelt år. 

Viktige funn og resultater ble presentert i et frokostmøte arrangert av Statens seniorråd 9. februar 2017.       

Av: Terje Strøm, Rajee Sivam, Linn Bredesen og Villeman Vinje. Publisert: Februar 2017.

Last ned rapporten her

 

Omstillingsbarometer 2016 – Norge i verden

Abelia-rapport-thumbNyAnalyse har på oppdrag for Abelia utarbeidet et omstillingsbarometer for Norge. Barometeret består av fire dimensjoner som er avgjørende for Norges internasjonale konkurranseevne, næringsutvikling og økonomiske vekst: (1) humankapital, (2) entreprenørskap, (3) forskning og innovasjon, og (4) digitalisering. Med utgangspunkt i styrker og svakheter som avdekkes i rapporten, ønsker Abelia å bidra med konkrete tiltak og satsingsområder for å bedre Norges omstillingsevne.

Hovedfunn og resultater ble presentert på Abelias årskonferanse august 2016.       

Av: Terje Strøm, Villeman Vinje, Amir Sasson (BI), Mari O. Mamre, Rajee Sivam og Linn Bredesen. Publisert: August 2016.

Last ned rapport

 

Investeringsincentiver for unge vekstselskaper: Forslag til skatteendringer for å øke tilgangen av egenkapital for unge vekstselskaper

NyAnalyse hna-bilde-risikokapitalar på oppdrag fra Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) utredet hvordan skatteincentiver for investeringer i unge og vekstorienterte selskaper som praktiseres i andre sammenliknbare land, spesielt Storbritannia, kan relateres til en norsk kontekst. Med bakgrunn i viktige funn fremmer rapporten forslag til hvordan skattesystemet kan endres for å øke tilgangen til kapital til morgendagens bedrifter, og som bidrar til å øke økonomiens omstillingsevne.

Av: Villeman Vinje. Publisert: Juni 2016.

Last ned rapport

 

IKT og produktivitet – betydningen av IKT for produktivitetsveksten i Norge

telenor2NyAnalyse har på oppdrag fra Telenor Norge sett på betydningen av IKT og digitalisering for produktivitetsveksten i Norge. Rapporten klarlegger og tallfester bidraget fra IKT på norsk økonomi i perioden 1995-2013, og er utarbeidet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. I tillegg viser rapporten, ved hjelp av to ulike case, hvordan IKT bidrar på tvers av ulike næringer og sektorer i Norge. Case 1 ser på gevinstpotensialet for helsesektoren av økt bruk av velferdsteknologi i tiden fremover, mens case 2 ser på samfunnsøkonomiske gevinster av digitale betalingsløsninger. Rapporten ble fremlagt på Telenors konferanse “Status Teknologi-Norge” november 2015. Kort sammendrag av rapporten finner du her.

Av: Terje Strøm, Amir Sasson (BI), Rajee Sivam, Mari O. Mamre, Rolf Røtnes (SA), Michael Spjelkavik Mark (SA) og Fernanda Winger Eggen (SA). Publisert: 30.11.15.

Last ned rapport

 

Ringvirkninger for reiseliv av ny tunnel Rv. 7 Hardangervidda


SkjermbildeNyAnalyse har på oppdrag fra Hardangerviddatunnelene AS utredet virkninger for lokalt næringsliv før og etter et veisamband mellom Storlia-Haugestøl langs Rv.7 Hardangervidda. Rapporten er todelt. Del 1. består av fem samfunnsregnskap for utvalgte bedrifter lokalisert i Hardanger- og Hallingdalregionen, og kan betraktes som en status analyse (omsetning og ringvirkninger før nytt veisamband) for Hotel Ullensvang, Hardangervidda Natursenter, Hallingdal Feriepark, Hallingplast AS, Vestlia Resort og Highland Lodge. Del 2. analyserer økonomiske virkninger og ringvirkninger for reiselivet samlet sett av ny veitunnel under tre ulike alternativer for trafikk og gjestedøgn.        

Av: Terje Strøm, Rajee Sivam og Kristoffer Fosse Hanssen. Publisert: 14.10.15.

Last ned rapport

 

Digitalisering av boliginformasjon – samfunnsøkonomisk analyse

Digitalisering av boliginformasjonNyAnalyse har på vegne av Edok AS gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Boligmappas digitale tjenestetilbud. Boligmappa er et gratis nettbasert servicehefte for bolig. Rapporten viser de gevinster som oppstår for husholdninger, håndverkernæringen og offentlige virksomheter i overgangen fra den analoge, mer manuelle prosessen med innhenting og utsending av dokumenter knyttet til boligen, og over til et digitalt tjenestetilbud. Med våre forutsetninger finner vi at samfunnsøkonomisk lønnsomhet (NNV) for perioden 2015-2020 ligger i intervallet 0,88-2,2 mrd. kroner.

Av: Terje Strøm, Rajee Sivam og Kristoffer Fosse Hanssen. Publisert: 01.07.15.

Last ned rapport

 

Seniorer i arbeid – Bærekraft ved ulike scenarier for arbeidsdeltagelse 

seniorer i arbeidPerspektivmeldingen 2013 framskriver utgifter til velferdstjenester fram mot 2060. Demografiske utviklingstrekk samt preferanser knyttet til arbeidsdeltakelse vil bli avgjørende størrelser. Pilene peker nedover. Hovedbudskapet fra Perspektivmeldingen er at vi i 2060 vil ha et stort underskudd i offentlige finanser dersom trenden fortsetter. NyAnalyse har på vegne av Senter for Seniorpolitikk (SSP) sett på hvordan utviklingen i arbeidstilbudet påvirkes ved to ulike scenarier for yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere.

Av: Mari O. Mamre og Rajee Sivam. Publisert: 15.01.15.

Last ned rapport

 

Helse-Norge mot 2030 – Nye muligheter i eldreomsorgen

telenor-cover2

Gruppen 60 år og oppover vil stige raskt de neste 20 årene. Det er imidlertid store regionale forskjeller. Store regioner vil klare seg bra med innvandring, høyere fødselsrate og tilflytting, mens andre mindre regioner vil stå ovenfor store utfordringer med å tiltrekke samt holde på yngre innbyggere. NyAnalyse har på vegne av Telenor ASA utarbeidet en oversikt over befolkningsutviklingen frem mot 2030 samt sett på ulike utfordringer og muligheter innen helse og eldreomsorg som konsekvens av demografiske endringer.

Av: Terje Strøm og Andreas Ringen. Publisert: 01.01.2013. Last ned rapport